inne

inne wzory wniosków - wnioski

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

…, … r.       … w …       Wnioskodawca: „… … ul. … reprezentowany przez …       WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY       Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez…

inne

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

W…, … r.       …     Wnioskodawca: … ul. … …         Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z …r.       Uprzejmie wnoszę o: Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji … z…

inne

Oświadczenie celne 3

……………………………………………………………………………………        (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)   ………………………………………………………………………         (adres osoby składającej oświadczenie)         OŚWIADCZENIE     Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że osoba, której…

inne

Oświadczenie celne 2

……………………………………………………………….     (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) ……………………………………………………….      (adres osoby składającej oświadczenie)         OŚWIADCZENIE     Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, niniejszym oświadczam, że w stosunku do…

inne

Oświadczenie celne 1

………………………………………………….. (miejscowość i data) …………………………………………………… (imię i nazwisko głównego zobowiązanego) …………………………………………………… (nazwa i siedziba, adres zamieszkania głównego zobowiązanego)       OŚWIADCZENIE     W związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie…

inne

Odwołanie od decyzji 1 instancji

…, . … r.     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w …   za pośrednictwem: …     Odwołujący: … … ul. …         Odwołanie od decyzji …. z dnia … r., sgn. akt 123/AAA/00 o odmowie …….

inne

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

………………………….. (miejscowość) (data) …………………………………. (imię i nazwisko składającego deklarację) …………………………………. (dokładny adres)         Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)       Oświadczam, że…

inne

Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY ZASTAWIONEGO TOWARU         ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….       Na ręce dłużnika ……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) adres: ……………………………….. od wierzyciela  ………………………………… (imię i nazwisko, adres). Niniejszym przypominam, że zgodnie z ustaleniami…

inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI       ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….       Wnioskodawca: Spółka z o.o………….. z siedzibą w ………………., reprezentowana przez ……………., zam. …………….. Spółka nabyła osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w rejestrze handlowym prowadzonym…

inne

Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń

USTALENIA W SPRAWIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ         ………………….., dnia ………………….. Adresat:……………………………………     Szanowni Państwo!   Spółka …………………………… wyraża zgodę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń ……………………, znajdujących się w …………………… przy ul. ……………………. Roboty konserwacyjne przeprowadzane będą dwa razy…

Skip to content
%d bloggers like this: