wzory pism i umów – działalność gospodarcza, firma

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o zmianie składu osobowego spółki

……………………….., dnia ……………….. ……………………………….. ………………………………. ………………………………. (nazwa firmy)   Urząd Skarbowy ……………………………… ………………………………   Informacja o zmianie składu osobowego spółki   Informuję, że z dniem …………………………. zostaje rozwiązana spółka cywilna …………………………………………. (nazwiska wspólników), prowadząca działalność w ………………………………………………… (adres) Począwszy od…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o zawarciu umowy na prowadzenie księgi podatkowej

…………………….., dnia ……………..   ……………………………..   ……………………………..   …………………………….. (imię i nazwisko, firma)       Urząd Skarbowy ……………………………… ………………………………     Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów       Zawiadamiam,…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o spisie z natury – likwidacja

…………………., dnia ……………..   ……………………………..   …………………………….   ……………………………. (imię i nazwisko, firma)         Urząd Skarbowy ……………………………. …………………………….   Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej     Zawiadamiam, że z dniem ……………………. likwiduję działalność…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o rezygnacji ze zwolnienia z VAT

…………………., dnia ……………..   ……………………………   ……………………………   …………………………… (imię i nazwisko, firma)         Urząd Skarbowy …………………….. ……………………..     Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT         Zawiadamiam, że z dniem …………………….

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o prowadzeniu księgi handlowej

……………………, dnia …………….   ………………………………….   ………………………………….   …………………………………. (nazwa firmy, NIP)         Urząd Skarbowy ………………………….. ……………………………     Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych     Informuję, że począwszy od dnia …………………. roku przechodzę na prowadzenie księgi…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o nawiązaniu spółki

…………………….., dnia …………………. ………………………………. ……………………………… ……………………………… (spółka) Urząd Skarbowy ………………………………. ……………………………….       Informacja o zawiązaniu spółki     Informuję, że w dniu …………………….. zostaje zawiązana spółka cywilna …………………………………………. (nazwiska wspólników), pod nazwą  ………………………………………… prowadząca działalność w ……………………………………….. (siedziba…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Umowa spółki z o.o.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ     zawarta dnia …………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy 1. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………, 2. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………, 3. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami. § 1 Strony…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Umowa spółki partnerskiej

Repertorium ………… / ……………   Akt notarialny   W dniu……………………… przed notariuszem ……………. ……………………………, w jego Kancelarii Notarialnej w …………………….., przy ulicy ……………………………….. stawili się: 1 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze ……………………. 2…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa leasingu

UMOWA LEASINGU     zawarta w …………………………………………………. dnia ………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Leasingodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Leasingobiorcą.   § 1 1. Leasingodawca oddaje w leasing ………………………………… do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim.. 2….

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa franchisingu

UMOWA FRANCHISINGU Zawarta dnia …………………………….. w ……………………………………………………………….pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy Franczyzerem, a …………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy Franczyzantem. § 1 Franczyzer udziela…

Skip to content
%d bloggers like this: