wzory pism i umów – działalność gospodarcza, firma

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa dystrybucji

UMOWA DYSTRYBUCJI     zawarta  dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Dystrybutorem ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………………………………….. . zwaną dalej Odbiorcą,   § 1. 1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą,…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Statut spółki akcyjnej

  Statut spółki akcyjnej   Postanowienia ogólne   § 1 Stawiający – zwani dalej akcjonariuszami – oświadczają , że na podstawie ……………………. ustalają niniejszym brzmienie statutu spółki akcyjnej – zwanej dalej Spółką.   § 2 Firma Spółki brzmi : …………………………………………………………………………………………………

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul…………………………………………………. …………………………………………………….       ZGŁOSZENIE ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ       1. Zgłaszający zmianę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwisko i imię, stały adres zamieszkania) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Numer ewidencyjny działalności gosp. ………………………………………………. Proszę…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zgłoszenie działalności gopodarczej

…….………….., dnia ………………………..   ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   1. Oznaczenie przedsiębiorcy: ………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa przedsiębiorcy) 2. Oznaczenie miejsca zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adres przedsiębiorcy – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr lokalu) 3. Adres zakładu głównego/siedziby:…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zawieszenie działalności gospodarczej

……………………………, dnia……………………. Urząd Miejski Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul……………………………………………………….. …………………………………………………………..     ZAWIESZENIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ       1. Zgłaszający zawieszenie: …………………………………………………………………………………………… (nazwisko i imię, stały adres zamieszkania) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Numer ewidencyjny działalności gospodarczej:…………………………………………………………….. Proszę o…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW Niniejszym,  udzielam pełnomocnictwa Panu (i) ………………………………….. zamieszkałemu w ……………………………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr………………………………………… wydanym przez …………………………………………………………………………………………… do udziału w moim imieniu  w Zgromadzeniu Wspólników spółki ……………………………………………………………………. w dniu ………………………………………… oraz do wykonywania…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU   Niniejszym udzielam Panu (i) ……………………………………………. zamieszkałemu w …………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria…………nr…………………….. wydanym przez ……………………………………………………………….. pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w  Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki …………………………………………………….w dniu ………………………………….. oraz do wykonywania…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o.

Sąd Okręgowy ………………………………. Wydział Cywilny …………………………….. Powód: ………………………………………..                ………………………………………. Pozwani: ………………………………………                ……………………………………….. Wartość przedmiotu sporu: …………. zł.     POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ         W imieniu własnym wnoszę o:   1. Rozwiązanie…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

Sąd Okręgowy ………………………………. Wydział Cywilny …………………………….. Powód: ………………………………………..                ………………………………………. Pozwani: ………………………………………                ……………………………………….. Wartość przedmiotu sporu: …………. zł.   POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI JAWNEJ       W imieniu własnym wnoszę o:   1. Rozwiązanie spółki jawnej: ………………z siedzibą…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania

      ŻĄDANIE POTWIERDZENIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWANIA  I REFERENCJI           ……………., dnia ……………….. Adresat …………………………..     Szanowny Panie! Dziękujemy za przesłane dnia………………….. zamówienia na nasze wyroby …………………………. Prosimy o przesłanie nam ostatniego sprawozdania o stanie…

Skip to content
%d bloggers like this: