wzory pism i umów – działalność gospodarcza, firma

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

  INFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA     …………………, dnia ……………. Adresat:…………………………….   Szanowni Państwo! Niniejszym informuję, że czek o nr ………………………………………, który wystawiliście Państwo dnia ……………….. został zwrócony przez bank z uwagą „bez pokrycia”. Jeśli doszło do pomyłki,…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wniosek o przysłanie monitora sądowego M3

V _7.1 MSiG – M3 WNIOSEK O PRZYSŁANIE MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO l Ceny za egzemplarz Monitora podane są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/monitor/ceny.rtf l Opłatę należy uiścić z góry na konto Ministerstwa Sprawiedliwości l Wniosek MSiG-M3 dostępny jest…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wniosek o przysłanie monitora sądowego M2

MSIG-M2 V_7.1 WNIOSEK O PRZYSŁANIE MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO l Ceny egzemplarzy archiwalnych podane są na stronie internetowej    http:// www.ms.gov.pl/monitor/ceny.rtf l Opłatę należy uiścić z góry na konto Ministerstwa Sprawiedliwości l Na dowodzie opłaty w polu TYTUŁEM należy wpisać sygnaturę…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wniosek o publikację ogłoszenia M1

MSIG-M1 V_7.1 WNIOSEK O PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM l Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. l Wnioskodawca wypełnia pola jasne. l Wniosek należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń (PPO) w sądzie…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

…………………………………..                                                                                                          ……………………     (pieczątka firmowa)                                                                                                                   (miejscowość, data)     Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków       Niniejszym poświadczam, że Pan(i) …………………………………………………………………………… zamieszkał(a) ……………………………………………………………………………………………………………. nr PESEL …………………………………………………………………………………………………………………. jest zatrudniona w ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………………………… (umowy o…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wypowiedzenie warunków pracy

…………………………………………….                                                                              ……………………….. (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                    (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania)   Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę   Wypowiadam Panu(i)……………………………………………………….. z dniem ……………………………… następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia ……………………….

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR       …………………………………………………….                                                                                                          (miejscowość i data)     upoważnienie     Niniejszym upoważniam: Pana/Panią, zamieszkałego/łą  ……………………………………………………………………, legitymującą się dowodem osobistym serii ………………………., o numerze ……………………………   do potwierdzania sald rozrachunków z…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

     …………………………………….                                                                                          ………………………………….. (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………   numer REGON – EKD       UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY     zawarta  dnia ……………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez…………………………………………………………………………………………………….

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Umowa na czas zastępstwa

   ……………………………………………..                                                                 …………………………………………. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                 (miejscowość, data)      Umowa o pracę na czas zastępstwa     zawarta w dniu  ……………………………… w  ………………………………………………………  pomiędzy: ……………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………, zwanym dalej  Pracodawcą, a ………………………………………………………………..zamieszkałą (zamieszkałym) w    ……………………………………………………………….., zwaną dalej…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – wzór

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia       ………………………………………………………….                                                                  ………………………………   ………………………………………………………….                                                                                 (data) (nazwa i adres pracodawcy)             ……………………………………………………………………….     ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, pracownika)       Z dniem…

Skip to content
%d bloggers like this: