wzory pism – prawo pracy, praca

wzory pism - prawo pracy, praca

Pozew o odszkodowanie za wygaśnięcie umowy o pracę

  Sąd Rejonowy …………………………… Sąd Pracy w …………………………………… Powód: ………………………………………. ……………………………………… ………………………………………. Pozwany: ……………………………………. ……………………………………… ………………………………………   Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę   W imieniu własnym wnoszę o: 1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Potwierdzenie poniesionych kosztów podróży służbowych

  DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW   …………………, dnia …………….  Szanowni Państwo! W związku z tym, że w firmie prowadzona jest ewidencja kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi, by uzyskać zwrot wszystkich poniesionych kosztów, należy załączyć rachunki za…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH PODCZAS PODRÓŻY   …………………………………………… (data) ……………………………………………………. (imię i nazwisko pracownika)     Podróż służbowa do ……………………………………… Obejmuje okres od ………………… do ………………..     PONIESIONE WYDATKI: Hotel /zakwaterowanie Wyżywienie Opłaty Koszty przejazdu ( pociąg autobus)…

wzory pism - prawo pracy, praca

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

      ……………………., dnia …………………   POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ   zawarte dnia ……………………………………….w …………………………………………………………………… pomiędzy…………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracownikiem a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracodawcą. § 1   Z dniem …………………………………………. Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wypowiedzenie warunków pracy

…………………………………………….                                                                              ……………………….. (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                    (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania)   Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę   Wypowiadam Panu(i)……………………………………………………….. z dniem ……………………………… następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia ……………………….

wzory pism - prawo pracy, praca

Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia

……………………………………………..                                                                 ………………………………………….. (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                     (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania)     Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia     Z dniem ………………………….  wypowiadam Panu(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………….umowę o pracę z dnia …………………………………………………………. z…

wzory pism - prawo pracy, praca

Wniosek o urlop bezpłatny

…………………………, dnia…………… ………………………………………………….   imię i nazwisko, stanowisko         ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. (pracodawca)     WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO     Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ………………………………………………. dni od dnia……………………………………………………. do dnia ………………………………………………………. Swój…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

     …………………………………….                                                                                          ………………………………….. (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………   numer REGON – EKD       UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY     zawarta  dnia ……………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez…………………………………………………………………………………………………….

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH zawarta dnia …………………….w …………………………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Pracownikiem. § 1 Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ………………… o pojemności silnika ……………………………………

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o prace z odpowiedzialnością materialną

…………………………                                                                                                       ……………………………   (pieczęć jednostki)                                                                                                               (miejscowość i data)       UMOWA O PRACĘ z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy     zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:   …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………, a…

Skip to content
%d bloggers like this: