wzory pism – prawo pracy, praca

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)

………………………………………………………………………….. …………………………, dnia …………. r. (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania poszkodowanego) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (oznaczenie pracodawcy lub innej osoby działającej w imieniu pracodawcy) Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy) Informuję, że w dniu ………………….. r. uległem wypadkowi…

wzory pism - prawo pracy, praca

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

wzory pism - prawo pracy, praca

Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem

…………………………………………………………….                                     …………………………………, dnia …………………….. r. (imię i nazwisko poszkodowanego) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… (oznaczenie pracodawcy lub innego zobowiązanego podmiotu art. 5 ust. 1…

wzory pism - prawo pracy, praca

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

…………………………………………………………….. ………………………….,                                                                      dnia ……………… r. (imię…

wzory pism - prawo pracy, praca

Świadectwo pracy

…………………………………………. …………………………………… (pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data) lub miejsce zamieszkania) …………………………… (nr REGON – EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że ……………………………………………………… (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców ……………………………………………………… urodzony ……………………………………………………… (data urodzenia) był zatrudniony ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………

wzory pism - prawo pracy, praca

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data) pracodawcy) (numer REGON-EKD) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA   Z dniem       rozwiązuję z  bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu       z powodu      . Jednocześnie informuję, iż w terminie 14…

wzory pism - prawo pracy, praca

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data) pracodawcy) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM*   Rozwiązuję z  umowę o pracę zawartą w dniu  …     z zachowaniem   …    okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu  …    . Przyczyną wypowiedzenia…

wzory pism - prawo pracy, praca

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data) pracodawcy) (numer REGON-EKD) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA*   Rozwiązuję z  umowę o pracę zawartą w dniu  …     z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi  …     i…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o pracę na okres próbny

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)   UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY zawarta w dniu …………… r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………………….. przy ul. …………………………., reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ……………………………..

Skip to content
%d bloggers like this: