wzory pism – prawo pracy, praca

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o pracę na czas zastępstwa

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                                         (miejscowość i data)   UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA zawarta w dniu …………. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………., reprezentowanym przez …………………………, zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ……………………………..

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                              (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY zawarta w dniu ………….. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………….. przy ul. ………………………, reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

Umowa o pracę na czas nieokreślony

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)   UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w dniu ………….. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez …………………………., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ……………………………..

wzory pism - prawo pracy, praca

Umowa o pracę na czas określony

…………………………………                                                                                                     ………………………………………. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data) UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY zawarta w dniu ………… r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez ……………………………., zwanym dalej Pracodawcą, a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy…

wzory pism - prawo pracy, praca

Umowa o pracę

…………………………………..                                                                   ………………………………….. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                             (miejscowość i data) ………………………………….. (numer REGON-EKD) UMOWA O PRACĘ zawarta w dniu ……………………………………. (data zawarcia umowy) między ……………………………………. ……………………………………. (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu…

wzory pism - prawo pracy, praca

Świadectwo pracy

………………………………………….                                                                                               …………………………………… (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                (miejscowość i data) lub miejsce zamieszkania) …………………………… (nr REGON – EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1.      Stwierdza się, że ……………………………………………………… (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców ……………………………………………………… urodzony ……………………………………………………… (data urodzenia) był zatrudniony ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………

wzory pism - prawo pracy, praca

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

…………………………………………………… (nazwa pracodawcy – przedsiębiorstwa) …………………………………………………. (kod PKD)     Protokół Nr    ……………………. / …………………………. r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy   1. Zespół powypadkowy w składzie: a)……………………………………………………………………………………………………………………………….. b)………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)                                                             (funkcja) dokonał w dniach od ……..-………..-……………..

wzory pism - prawo pracy, praca

Regulamin pracy

Regulamin pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba pracodawcy)   Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 2) art. 27 ust….

wzory pism - prawo pracy, praca

Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

UPOMNIENIE PRACOWNIKA Z POWODU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY ……….., dnia …………………. Adresat: ………………………. Szanowny/(-a) Panie/Pani! Zadowolenie z rezultatów Pańskiej pracy w ostatnich czasach zostało zaćmione informacjami o braku dyscypliny z Pańskiej strony i nieusprawiedliwionych nieobecnościach. Wierzę, że Pana zdrowie nie…

Skip to content
%d bloggers like this: