wzory wniosków – wnioski

wzory wniosków - wnioski

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

                                                                                                       WNIOSKODAWCA: …………………………………… …………………………………… …………………………………… (imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail) Minister Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa     WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ   Na podstawie art. 2 ust. 1 i…

inne wzory wniosków - wnioski ZUS

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

wzory wniosków - wnioski

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Wrocław…, … r.     … w … ul. …     Wnioskodawca: …   …   ul. …       Wniosek O wznowienie postępowania administracyjnego w związku z pojawieniem się nowych dowodów       W imieniu własnym,…

wzory wniosków - wnioski

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

…, … r.       Urząd Skarbowy w  …       Wnioskujący: … ul. … …       sygn. …     WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI Z …     Wnoszę o wstrzymanie wykonalności decyzji z…

wzory wniosków - wnioski

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

…, …  r.       ……………………………………….. w ……………………………………..     Wnioskodawca: …                            …                            …            Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji … z … r.   Na podstawie art. 156 § l pkt 3 k.p.a….

wzory wniosków - wnioski

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu

…, … r.     … w …     Wnioskodawca: … ul. … …       WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU     Wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy … w … a … w…

inne wzory wniosków - wnioski

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

…, … r.       … w …       Wnioskodawca: „… … ul. … reprezentowany przez …       WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY       Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez…

wzory wniosków - wnioski

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

UMOWA SPRZEDAŻY KOMISOWEJ SAMOCHODU   Zawarta w dniu ………………………………………. pomiędzy 1. …………………………………………………………………….. reprezentowanym przez AUTO KOMIS w ………………………………. ul. ………………………………….. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia nr……………… wyd. przez Urząd …………………………………………………, …………………………………………… zwanym dalej upoważnionym działającym w imieniu sprzedawcy ………………………………….

wzory wniosków - wnioski

Główny Inspektor Sanitarny – wniosek o spotkanie

……………………, …………………….. /miejscowość/                             /data/                     Dane Klienta instytucjonalnego: ……………………………………………………………………….                                               /nazwa/ ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………..                                              /adres/ tel. …………………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………….   WNIOSEK  O  SPOTKANIE Nr*……………………………   Cel spotkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Punktowe określenie tematyki, której spotkanie ma dotyczyć: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………

wzory wniosków - wnioski

Wniosek o pozwolenie na budowę, rozbiórkę

WZÓR ……………………………………                                                                ……………………………….. (nr rejestru organu                                                                             (miejscowość i data) właściwego do wydania pozwolenia) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ* ……………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia) Inwestor: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) na podstawie art. 32 i 33…

Skip to content
%d bloggers like this: