darmowe wzory pism

KRUS

Wzór wniosku do KRUS o skierowanie na rehabilitację leczniczą

Wzór wniosku do KRUS o skierowanie na rehabilitację leczniczą Wzór wniosku do KRUS o skierowanie na rehabilitację leczniczą

KRUS

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

ZUS

Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP

Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP

zakupy i usługi

Reklamacja towarów

Miejscowość, data Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)     Imię, nazwisko Adres konsumenta     Reklamacja towaru   Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w…

ZUS

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek ZUS

ZUS

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

ZUS

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych

edukacja

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego

      ………………………………………… (imię i nazwisko) …………………………………..                                                    ……………………….. (tytuł i stopień naukowy)                                                                                                                                          (data złożenia oświadczenia) ………………………………….. (adres zamieszkania)   OŚWIADCZENIE1     Oświadczam, że od………….…………………..jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie* (data)   w………………………………………………………………………………………………… (nazwa i siedziba uczelni)  …

inne

Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

ZARZĄDZENIE Nr … DYREKTORA ………………………………… z dnia ……………….   w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw w ……………………. oraz prowadzenia ich rejestru   Na podstawie § … Statutu……….. / Regulaminu organizacyjnego ………., zarządza się, co następuje:   1. 1.Zarządzenie określa tryb udzielania pełnomocnictw…

Skip to content
%d bloggers like this: