darmowe wzory pism

rolnictwo

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Wniosek o wpis do ewidencji producentów Wniosek o wpis do ewidencji producentów

inne praca

Wzór wniosku osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

…………………………………………………..                                     ……………………., dnia …………..20.. r. [imię i nazwisko wnioskodawcy]   zam.………………………………………………….. [ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]   …………………………………………………… [kod pocztowy, miejscowość]   Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy/Filia w /adres/       Zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 2 ustawy…

inne

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

inne

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnej

………………………………………………….. [imię i nazwisko wnioskodawcy]                                    ………………………………, dnia …………20… r.   zam.…………………………………………….. [ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]   …………………………………………………… [kod pocztowy, miejscowość]     Agencja Nieruchomości Rolnych                                                         Oddział Terenowy/Filia w /adres/     Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie…

inne

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej

…………………………………………………..                                     ……………………., dnia …………..20.. r. [imię i nazwisko wnioskodawcy]   zam.………………………………………………….. [ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]   …………………………………………………… [kod pocztowy, miejscowość]                                                            Agencja Nieruchomości Rolnych                                                         Oddział Terenowy/Filia w /adres/       Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie…

inne

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na edukację domową

miejscowość, dnia 30.05.2010 r. Imię i mazwisko adres kod miejscowość tel.:   DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR … IM. ……………………………………………. adres kod miejscowość       Wniosek o wydanie zezwolenia     Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z…

inne

Pouczenia pokrzywdzonego po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu

Art. 343. kodeksu postępowania karnego. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art….

inne

Karta informacyjna innowacji pedagogicznej

WZÓR 2” – Karta   informacyjna  innowacji  pedagogicznej.  (pieczęć szkoły/placówki) Karta  informacyjna  innowacji  pedagogicznej   Podstawa prawna : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra…

inne

Bezpłatne zaświadczenie lekarskie

Bezpłatne zaświadczenie lekarskie Bezpłatne zaświadczenie lekarskie

Skip to content
%d bloggers like this: