Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism - prawo pracy, praca

KARA UPOMNIENIA, NAGANY, PIENIĘŻNA WZÓR

Kara upomnienia, nagany, pieniężna*

   ……………………………………………………                                    ………………………………………….. (pracodawca oraz jego siedziba                                                                            (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania)   Znak sprawy …………………….                                                  Pan(i)                                                  …………………………………………………                                                  …………………………………………………                                                                                           (adres)     Na

podstawie

art. 108** Kodeksu pracy udzielam Panu(i) kary ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                          (podać rodzaj kary) za ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………              (wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia)   Od niniejszej kary może Pan(i) wnieść sprzeciw do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.   …………………………………………. (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)   *) niepotrzebne skreślić **) § 1 lub § 2 stosownie do zaistniałego stanu faktycznego 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

PODZIĘKOWANIE ZA OTRZYMANĄ PRZEDPŁATĘ     ..................., dnia........... Adresat:........................  Szanowni Państwo! Dziękujemy za przekazaną czekiem...

Zamknij