Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Najnowszy wpis

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ NA OKREŚLONYM TERENIE WZÓR

OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ NA OKREŚLONYM TERENIE    ……………………, dnia ………………………..   Ja, niżej podpisany, zatrudniony w firmie ………………………. oświadczam, że zgodnie z klauzulą dotyczącą konkurencji, po rozwiązaniu umowy o pracę, bez względu na   przyczyny, nie będę prowadzić

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

… (miejscowość), … (data)   Sąd Okręgowy w … Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego w …   Powód: … (imię i nazwisko  … (adres) Wpis do ewidencji 123456 w … (urząd)   Pozwany:  … (nazwa firmy)       ……

wzory pism - urząd skarbowy

SKARGA NA CZYNNOSCI KOMORNIKA

…, dnia …  Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Wierzyciel: … imię i nazwisko, adres) Dłużnik: … imię i nazwisko, adres)   Wartość roszczenia egzekwowanego: … zł Sgn. akt egzekucyjnych – … Skarga na czynności komornika

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

REGULAMIN PRACY WZÓR

… (nazwa i siedziba pracodawcy)   Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 2) art. 27 ust. 4 i art….

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI WZÓR

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI    …, dnia … Adresat: … Szanowny Panie! Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury nr … za dostarczony towar na kwotę … . Płatność powyższej faktury zależna jest od

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA WYWIESZENIE NA BUDYNKU LOGO FIRMY WZÓR

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA WYWIESZENIE NA BUDYNKU LOGO FIRMY     …, dnia …   Adresat  …    Zwracam się z uprzejmą prośbą o zezwolenie na wywieszenie na budynku stanowiącym

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1. Imię (imiona) i nazwisko … a) nazwisko rodowe … b) imiona rodziców … c) nazwisko rodowe matki … 2. Data i miejsce urodzenia … 3. Obywatelstwo … 4. Numer ewidencji (PESEL) … 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)…

wzory umów

UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA  zawarta dnia … w … pomiędzy: … zwaną dalej Zleceniodawcą, a … zwanym dalej Serwisantem. §1. Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej … rozprowadzanego przez Zleceniodawcę. §2. Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O ZACHOWEK WZÓR

… (miejscowość), … (data)   Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: Andrzej Przaśny zam. …   Pozwany: Piotr Mądry zam. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł Pozew o zachowek   W imieniu własnym wnoszę o:

Skip to content
%d bloggers like this: