Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Najnowszy wpis

wzory umów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ    zawarta dnia …………………………………….. w ………………………………………………………. pomiędzy 1. ………………………………………………., zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 2.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 3.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami.  § 1 Strony umowy stwierdzają, że…

wzory umów

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO     zawarta dnia……………………………….. w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Najemcą. § 1 1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w………………………………………………………………………………………………………..na cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym…

wzory umów

UMOWA SKŁADU WZÓR

UMOWA SKŁADU  zawarta dnia ……………………………………… w ……………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. , reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym Przyjmującym na skład: a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym.   § 1 Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie ………………………………. prowadzonym przez Przyjmującego…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

NOTA ODSETKOWA WZÓR

………………………………………………. (miejscowość i data) …………………………………………. …………………………………..         (nazwa i adres firmy         wystawiającej notę) ………………………………….. …………………………………..  NOTA ODSETKOWA Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z …………..  r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr ………… z późn. zm.) wzywamy…

inne

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH  Szanowni Państwo, Szanowni Drodzy partnerzy, Drodzy przyjaciele, Dziękujemy za zainteresowanie Państwa….. Zapewniamy Państwa o

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WZÓR

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA   ………………………………

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

……………….. miejscowość i data Starosta Powiatowy w ……………    wnioskodawca: …………………. zam. …………………………….      Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych  Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności

inne

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE WZÓR

 PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE     Ja niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………… upoważniam Pana (ią) ……………………………………………………………………………………………. 

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

DORADZTWO EKONOMICZNE WZÓR

DORADZTWO EKONOMICZNE    …………………, dnia ……………. Adresat: ………………………………….    Szanowni Państwo! Myślę, że zainteresuje Państwa fakt, iż niedawno w…………………………………………… (podać nazwę czasopisma lub innej publikacji) nasza firma otrzymała

Skip to content
%d bloggers like this: