Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE WZÓR

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE

 …………….., data……………….    Do Sądu Wojewódzkiego Wydział Cywilny Rewizyjny w …………………………..   za pośrednictwem Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w …………………………   Powód : ………. Pozwany : ………   Sygn. Akt ………. Wartość przedmiotu zaskarżenia …………

 

APELACJA  POWODA

 od wyroku Sądu Rejonowego w ……… z dnia ……. sygn. Akt ………. Niniejszym zaskarżam

powyższy wyrok w części oddalający powództwo, tj. …………………………………. i wnoszę o jego zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.  

Uzasadnienie

Podstawę prawną apelacji stanowią art. ……. k.p.c. Powody, dla których powód zaskarża wyrok są następujące: ………..  ……………………………………… (Podpis)

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe
Pełnomocnictwo procesowe

Ja, niżej podpisany, dnia ................................................................... udzielam pełnomocnictwa Panu (i).......................................................................................................................................... zamieszkałemu w ......................................................................................................................... legitymującego się dowodem...

Zamknij