Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROKURA ŁĄCZNA WZÓR

PROKURA ŁĄCZNA

 Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki  dnia … ustanawiają dla spółki  …  z siedzibą w …  wpisanej do

rejestru handlowego Sądu Rejonowego w … pod numerem  …  kapitał spółki … Prokurentów w osobach: … (imię i nazwisko)  zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez … oraz  … (imię i nazwisko)  zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez … do  wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.  ……………………………………                              ………………………………… podpisy Wspólników / członków zarządu  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Protokół likwidacji środka trwałego

Pieczęć podatnika.............................................. PROTOKÓŁ LIKWIDACJI MAJĄTKU TRWAŁEGO (WYPOSAŻENIA)* miejscowość Sporządzony w ……………………………………………….. w dniu …...............................r. przez:...

Zamknij