Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory umów

Umowa zlecenia udzialu w posiedzeniu

 UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU

 

 

 

zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy

……………………………………………………………. przy ul. ………………………………………………………..,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. …………………………………………………………….,

reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zam. w ……………………………………. przy ul. ………………………………………………………………………

legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………………..nr………………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

 

Spółka zleca Zleceniobiorcy  wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia …………………………. o godz. ………………………. w siedzibie Spółki.

 

§ 2

 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

 

§ 3

 

Za wzięcie udziału w posiedzeniu Spółka wypłaci Zleceniobiorcy kwotę ……………………….. zł.

 

§ 4

 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

 

Umowę sporządzono w……….. jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zleceniobiorca.

 

 

 

……………………………………………….                                                …………………………………………………..

Spółka                                                                                        Zleceniobiorca

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Umowa sprzedaży na raty

UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY Zawarta w dniu .................................... pomiędzy ...................................................................... 1. Firmą ................................................................................................, zwanym "Sprzedawcą",...

Zamknij