Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Rok: 2011

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z WNIOSKIEM ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA WZÓR

… , … (miejscowość i data)  Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: …, zam. …   Pozwany: … zam. …  Wartość przedmiotu sporu: … zł  Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa   Wnoszę…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UGODA WZÓR

UGODA   Zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Kupującym, a ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Sprzedającym. § 1. Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży ……………………………………………………………………………………………………………………………………. § 2. Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia trwającego…

wzory umów

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR

 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG    Zawarta dnia …………………………………………. w ………………………………………………… pomiędzy: …………………………………………………………………………….. zwanym dalej Zleceniodawcą, a …………………………………………………………………………….. zwaną dalej Zleceniobiorcą, §1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do …………………………………………………………………………….. §2. Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: …………………………………………………………………………….. §3.

wzory pism - urząd skarbowy

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO WZÓR

…………………….., dnia ………………………..   Urząd Skarbowy w …………………………………………… Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: ……………………………………………..                        ………………………………………………   Odwołanie od decyzji      Odwołuję się od

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE WZÓR

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE  …………….., data……………….    Do Sądu Wojewódzkiego Wydział Cywilny Rewizyjny w …………………………..   za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w …………………………   Powód : ………. Pozwany : ………   Sygn. Akt ………. Wartość przedmiotu zaskarżenia …………  …

inne

CURRICULUM VITAE WZÓR

                                                                                                               ŻYCIORYS  ZAWODOWY

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

UGODA POZASĄDOWA WZÓR

UGODA POZASĄDOWA    zawarta dnia…………………………… w ………………………………………………………………… pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wierzycielem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Dłużnikiem. §1 Strony ugody zgodnie oświadczają, że wierzytelność wynikająca z faktu niezapłacenia przez Dłużnika należności z tytułu dostarczonych mu przez Wierzyciela towarów, wynosi ………………

wzory umów

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU WZÓR

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU     …………….., dnia …………………….    Wynajmujący:………. Adres: ………..   Najemca: ………… Adres: …………..    Szanowni Państwo! Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi…

wzory pism - urząd skarbowy

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO

Urząd Skarbowy w …………………………………………… Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: …      Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego   Odwołuję się od decyzji Urzędu Skarbowego w …  nr … wydanej dnia … gdyż …………………….. oraz

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

NACZELNY SĄD ADMISTRACYJNY – SKARGA WZÓR

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w … Skarżący: … (imię i nazwisko) … (adres) SKARGA   Zaskarżam decyzję Wojewody … z dnia … roku nr … doręczoną mi w dniu … roku i wnoszę o: 1. 

Skip to content
%d bloggers like this: