Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Czerwiec 2011

wzory umów

UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA  zawarta dnia … w … pomiędzy: … zwaną dalej Zleceniodawcą, a … zwanym dalej Serwisantem. §1. Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej … rozprowadzanego przez Zleceniodawcę. §2. Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O ZACHOWEK WZÓR

… (miejscowość), … (data)   Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: Andrzej Przaśny zam. …   Pozwany: Piotr Mądry zam. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł Pozew o zachowek   W imieniu własnym wnoszę o:

inne

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA POWIELENIE ARTYKUŁU WZÓR

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA POWIELENIE ARTYKUŁU  …, dnia … Adresat: …  Szanowni Państwo! W ostatnim numerze Państwa czasopisma / edycji strony internetowej / na Państwa portalu ukazał się artykuł Pani/Pana … (imię i nazwisko) pod tytułem … .

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

UMOWA AKWIZYCJI WZÓR

UMOWA AKWIZYCJI  zawarta dnia … w … pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Akwizytorem. §1 Akwizytor zobowiązuje się do stałego pozyskiwania na rzecz Zleceniodawcy zamówień na oferowane przez Zleceniodawcę towary, jak również do sprzedaży tych towarów.  §2 Zleceniodawca…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

UMOWA FORFAITINGU WZÓR

UMOWA FORFAITINGU Zawarta dnia … w … pomiędzy … siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a …………………………………………………………………………….. z siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Instytucją § 1 1.    Przedsiębiorca…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WZÓR

… (miejscowość), … (data)    Sąd Rejonowy w … Wydział Rodzinny i Nieletnich    Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. … (adres)   Uczestnik: … zam. …   Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej   Wnoszę o: 1. Orzeczenie pozbawienia …  (imię…

wzory pism - prawo pracy, praca wzory umów

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ Niniejszy aneks zawarto  dnia … w … pomiędzy: …………………………………………………………………………….. zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………………………….. a …………………………………………………………………………….. zwanym dalej pracownikiem. §1 Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem … zmieniają na mocy aneksu wiążącą…

wzory umów

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY WZÓR

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY    …, dnia …   Adresat: …   Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia … prosimy o

Skip to content
%d bloggers like this: