Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Lipiec 2011

wzory umów

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI   zawarta dnia ……………………………. w ………………………………………………………………. pomiędzy: ………………………………………………………………………………..zwanym dalej Wydzierżawiającym, a ………………………………………………………………………………………………zwanym dalej Dzierżawcą. §1 Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ………………., położonej we ……………………………………, ujawnionej w księdze wieczystej …………………………, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we…

wzory umów

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU WZÓR

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU   zawarta dnia  ……………………………… w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Użyczającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Biorącym. § 1 1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki …………………………………………….. koloru ……………………… o numerach rejestracyjnych ………………………………………………, numer silnika ………………………………………………..

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

DEKLARACJA GWARANCYJNA ZAPŁATY NALEŻNOŚCI WZÓR

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności   …………………………………………….. zamieszkały(a) w ……………………………… legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ………… nr ………………………………… zobowiązuje się zapłacić firmie …………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………….. należność

wzory umów

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ     zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy: 1. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, 2. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, 3. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami.   §1 Wspólnicy zawiązują spółkę…

wzory umów

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WZÓR

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ     zawarta dnia …………………………………. w …………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej Wynajmującym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwana dalej Najemcą §1 Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem …………………………………………………………………. położonych…………………………………………………………………………………………………………………… §2 Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ………………………………………………………………………….. powierzchnię…

wzory umów

UMOWA PRZECHOWANIA WZÓR

UMOWA PRZECHOWANIA     zawarta  dnia ……………………………………………..  w …………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Przechowawcą,  a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym. § 1 Przechowawca przechowa następujące przedmioty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Miejscem przechowywania będzie …………………………………………………………………………………. Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

NOTA OBCIĄŻENIOWA WZÓR

………………, ……………… ………….. firma ……………….      firma       NOTA OBCIĄŻENIOWA nr ………..   Niniejszym obciążamy Państwa kwotą ……………………… zł (słownie: …………………………………. ……………………………….. zł ……………… gr.) z tytułu

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

INFORMACJA O NOWYM PRZEDSTAWICIELU FIRMY WZÓR

INFORMACJA O NOWYM PRZEDSTAWICIELU FIRMY   ………………….., dnia…………………. Adresat:………………………………….  Szanowni Państwo!   Niniejszym informuję, że nowym przedstawicielem firmy na terenie ……………….. (nazwa miasta lub regionu) został mianowany Pan ………………………………….. (imię i nazwisko). W …………………………………. (nazwa firmy) pracuje on

inne

WNIOSEK O BEZPRZETARGOWE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI WZÓR

…………….,  …………… r. Prezydent Miasta ……………… wnioskodawca: ………………………..                         w ……………. ul. ………….. ………………………. reprezentowany. ……………………… Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości W imieniu ……………………, którego jestem statutowym przedstawicielem wnoszę o:

inne

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA      Ja niżej podpisany……………………………………………………………….. dnia ………………………………  odwołuję

Skip to content
%d bloggers like this: