Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Sierpień 2011

wzory umów

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU WZÓR

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU    zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ……………………………………………………………., reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ……………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………… legitymującym…

wzory umów

UMOWA UŻYTKOWANIA WZÓR

UMOWA UŻYTKOWANIA   zawarta ……………………………………….. w …………………………………………………………. pomiędzy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… zwaną dalej Użytkownikiem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej  Właścicielem. §1 Właściciel oświadcza, że………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. §2 Właściciel oddaje do używania Użytkownikowi opisaną w § 1 . ……………………………………………………………………………………………………………………………………. §3

wzory umów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ    zawarta dnia …………………………………….. w ………………………………………………………. pomiędzy 1. ………………………………………………., zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 2.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 3.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami.  § 1 Strony umowy stwierdzają, że…

wzory umów

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO     zawarta dnia……………………………….. w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Najemcą. § 1 1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w………………………………………………………………………………………………………..na cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym…

wzory umów

UMOWA SKŁADU WZÓR

UMOWA SKŁADU  zawarta dnia ……………………………………… w ……………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. , reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym Przyjmującym na skład: a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym.   § 1 Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie ………………………………. prowadzonym przez Przyjmującego…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

NOTA ODSETKOWA WZÓR

………………………………………………. (miejscowość i data) …………………………………………. …………………………………..         (nazwa i adres firmy         wystawiającej notę) ………………………………….. …………………………………..  NOTA ODSETKOWA Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z …………..  r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr ………… z późn. zm.) wzywamy…

inne

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH  Szanowni Państwo, Szanowni Drodzy partnerzy, Drodzy przyjaciele, Dziękujemy za zainteresowanie Państwa….. Zapewniamy Państwa o

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WZÓR

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA   ………………………………

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

……………….. miejscowość i data Starosta Powiatowy w ……………    wnioskodawca: …………………. zam. …………………………….      Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych  Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności

Skip to content
%d bloggers like this: