Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Listopad 2011

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA   zawarta dnia …………………………………… w ……………………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Serwisantem. §1. Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. rozprowadzanego przez Zleceniodawcę. §2. Obsługa…

wzory pism - prawo pracy, praca

UMOWA O PRACĘ WZÓR

……………………………………                                                            …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                 (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD   Umowa o pracę   zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  …

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PEŁNOMOCNICTWO WZÓR

………………………………………….                    (nazwisko i imię) …………………………………………                          (adres) …………………………………………..               (nr dowodu osobistego)    Pełnomocnictwo    Niniejszym nieodwołalnie upoważniam ……………………………………….

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O POŻYCZKĘ LOMBARDOWĄ WZÓR

……………………………………………..                      (nazwisko i imię) ……………………………………………                              …………………………………………………………                         (adres)                                                                                                                   (adres do korespondencji) …………………………………………….                (nr dowodu osobistego)   1. Wnioskuję o udzielenie mi pożyczki lombardowej w wysokości …………………………………. zł (słownie …………………………………………………………………………………………………………. złotych). 2.

wzory umów

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ zawarta dnia …………………………………. w ………………………………………………………………………… § 1 Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką. § 2 Spółka działa w obrocie gospodarczym…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

UMOWA SPEDYCJI WZÓR

UMOWA SPEDYCJI     zawarta w…………………………………….. dnia  ………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Spedytorem. § 1 Przedmiotem niniejszej umowy  są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy przy przewozach na terenie ………………………………………………………….. §…

wzory umów

UMOWA DAROWIZNY WZÓR

UMOWA DAROWIZNY    zawarta dnia……………………………….. w……………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Darczyńcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Obdarowanym.   § 1 Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROŚBA O POTWIERDZENIE SALDA WZÓR

PROŚBA O POTWIERDZENIE SALDA    … nazwa firmy … adres firmy  … adresat     Uzgodnienie salda na … (data) Szanowni Państwo! Prosimy o

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ODMOWA UDZIELENIA POMOCY NA CELE DOBROCZYNNE WZÓR

 ODMOWA UDZIELENIA POMOCY NA CELE DOBROCZYNNE    ………….., dnia……………………… Adresat:………………………………  Szanowni Państwo!   Otrzymaliśmy od Państwa pismo zawierające prośbę o pomoc finansową na cele dobroczynne organizacji

Skip to content
%d bloggers like this: