Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Kwiecień 2013

wzory pism - urząd skarbowy

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

… (miejscowość), … (data) … (imię i nazwisko) … (adres) Urząd Skarbowy … (adres)  Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Zawiadamiam, że w dniu … r. zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej…

wzory umów

Umowa komisu

UMOWA KOMISU Zawarta dnia …………………………….. w ………………………………………………………………pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany w dalszej części umowy Komisantem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Komitentem. § 1 Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. § 2 Strony określają cenę…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wzór pisma dotyczącego sprzedaży konsygnacyjnej

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY KONSYGNACYJNEJ  ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….  Szanowni Państwo! Niniejszym potwierdzam wysłanie na Państwa adres na warunkach kredytowych towaru wymienionego w załączonej fakturze (specyfikacji). W przypadku braku możliwości jego sprzedaży, towar prosimy zwrócić na nasz koszt. Zastrzegamy sobie…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA   ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….  Szanowna Pani! Dziękujemy za otrzymane zamówienie na artykuł ……………………………, nr………………………………… Z przykrością informuję, że artykuł ten chwilowo jest wyprzedany i oczekujemy na jego następną dostawę w ciągu……………………………………. dni. Proszę o informację, czy…

wzory umów

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO zawarta dnia ………………………………….. w………………………………………………………… pomiędzy : ……………………………………………………………………………………………………………………zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Zamawiającym. § 1. 1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Informacja o nowej siedzibie firmy

INFORMACJA O NOWEJ SIEDZIBIE FIRMY   ………………….., dnia ………………. Adresat: ……………………………….  Szanowni Państwo! Niniejszym informujemy, że przenieśliśmy się do nowego biurowca stanowiącego od dziś siedzibę naszej firmy. Nasz nowy adres: …………………………………………………………………………………………………… Numery telefonów: ………………………………………………………………………………………………… Zapraszamy w stałych godzinach urzędowania.

wzory wniosków - wnioski

Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ……………………………… data ……………………………….. nr rejestru  …………………………………….   ZGŁOSZENIE BUDOWY(ROBÓT BUDOWLANYCH)   Nazwa i adres właściwego organu:   Starosta Powiatu … – Wydział Budownictwa i Architektury, ul. … Inwestor: (imię i nazwisko…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Pełnomocnictwo procesowe

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………. udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr ……………………………………………. wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich  czynności  określonych   w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie pomiędzy mną a…………………………………………………………………………………………………………………………………….

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH ……………. , dnia …………………. Adresat:……………………………..   Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie moich fotografii, jak również nagrania dźwiękowego i późniejszego ich wykorzystywania (zarówno fotografii, jak nagrań dźwiękowych) wraz z innymi fotografiami i nagraniami w…

wzory umów

Propozycja zmiany ustaleń umowy

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY  ……………………, dnia……………….. Adresat: …………………………………..  

Skip to content
%d bloggers like this: