Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Miesiąc: Czerwiec 2014

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY       ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….     Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr ………………………. , które niżej podpisany ……………………, zamieszkały w ………………………………………… sprzedał kupującemu ……………………..,…

inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI       ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….       Wnioskodawca: Spółka z o.o………….. z siedzibą w ………………., reprezentowana przez ……………., zam. …………….. Spółka nabyła osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w rejestrze handlowym prowadzonym…

inne

Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń

USTALENIA W SPRAWIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ         ………………….., dnia ………………….. Adresat:……………………………………     Szanowni Państwo!   Spółka …………………………… wyraża zgodę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń ……………………, znajdujących się w …………………… przy ul. ……………………. Roboty konserwacyjne przeprowadzane będą dwa razy…

inne

Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków

PRZESŁANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DOSTAWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI         ……….., dnia ………………… Adresat:………………………..   Szanowni Państwo,   załączamy zaakceptowaną kopię umowy na ubezpieczenie dostawy urządzeń …………………….. (wymienić urządzenia). Pozostało do uregulowania …………………………..kwartalnych rat. Pierwsza płatność, na którą prześlemy…

inne

Przelew wierzytelności hipotecznej

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNEJ         ……………………., dnia…………………… Adresat:…………………………………..       Niniejsze przekazanie nastąpiło dnia ……………………., ze strony ………………………………… zamieszkałej (adres), w dalszym tekście zwanej Zbywcą, na rzecz …………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałego ………………………………, w dalszym tekście zwanego…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Propozycja zawarcia umowy najmu

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NAJMU       ……………………, dnia ……………… Adresat:………………………………..   Szanowni Państwo,   proponujemy zawrzeć umowę najmu, która zawierałaby następujące postanowienia:   W dniu ………………., w …………………………, pomiędzy ………………………….. zwanym dalej Wynajmującym, a  ………………………. zwanym dalej Najemcą została…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży – rekojmia

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY – RĘKOJMIA       …………………….., dnia ………………… Adresat:…………………………………..     Szanowni Państwo!   W załączeniu przesyłamy projekt umowy kupna-sprzedaży opracowany zgodnie z naszymi ustaleniami z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich…

wzory umów

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY Z PRAWEM DO PRZEGLĄDU TOWARU     …………………….., dnia ……………………… Adresat:…………………………………………..   Szanowni Państwo,   biorąc pod uwagę nasze ustalenia z dotychczasowych negocjacji, opracowaliśmy poprawioną wersję projektu umowy kupna-sprzedaży, którą poniżej przesyłamy do uzgodnienia.   UMOWA…

wzory umów

Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING)       ……………………, dnia ………………… Adresat:……………………………………       Szanowni Państwo!   Niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany. Wydzierżawiający…

inne

Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE  POTRĄCENIA DŁUGÓW     ……………………, dnia …………………………       Szanowni Państwo,   jak wiadomo, między……………….. (stroną umowy) a …………………………………………………..(stroną umowy) zawartej dnia ……………… powstały różnice w rozumieniu i interpretacji ciążących na stronach zobowiązań. W…

Skip to content
%d bloggers like this: