Apelacja od wyroku

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……..……………………, dnia ………………………….

 

……………………………………………

 

……………….…………………………..

Imię, nazwisko,                                           

dokładny adres zamieszkania

 

 

 

                                    Sąd Apelacyjny w …                                    

                                   za pośrednictwem

                                    Sądu Okręgowego w …

                                Wydział ……..…….

 

 

 

APELACJA

 

od wyroku Sądu Okręgowego w … Wydział …………………….……..  z dnia ………………………….   sygn. akt ………………….. .

 

Zaskarżam w …………………………………… (podać czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części)  wyrok Sądu Okręgowego w … Wydział ………………………………. z dnia ………………………….. sygn. akt …………………………. .

Powyższemu wyrokowi zarzucam ……………………………………………………… (przedstawić zwięzłe zarzuty).

Wnoszę o ………………………………………… (wpisać: zmianę lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

Uzasadnienie

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                 

                                                       …………………………………..

                                                             własnoręczny podpis

 

 

 

 

Załączniki:

odpis apelacji w tylu egz. ile jest stron postępowania

Leave a Reply