Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

wzory umów

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

  UMOWA o przeniesienie autorskich praw majątkowych Nr……………………..   zawarta w dniu…………………………..pomiędzy: …………………………………………………………, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Zamawiającym, a …………………………………………………………………. nr dowodu osobistego ……………………………. PESEL ……………………………………… NIP …………………………………… zwanym dalej Autorem. § 1 Autor oświadcza, że stworzył utwór, do…

wzory umów

Rejestr umów

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2014 Rektora UMCS   REJESTR UMÓW    Nr     Nazwa jednostki prowadzącej rejestr umów:   Osoba odpowiedzialna za rejestr:   Lp. Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Umowny okres wypowiedzenia…

wzory umów

Wypowiedzene umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

Uwaga! W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 r. wypowiedzenie musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń najpóźniej w 30 dniu od daty nabycia pojazdu. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 30 dnia od daty nabycia pojazdu. W powyższym przykładzie wypowiedzenie…

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY       ………………….., dnia ………………….. Adresat:………………………………….     Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr ………………………. , które niżej podpisany ……………………, zamieszkały w ………………………………………… sprzedał kupującemu ……………………..,…

wzory umów

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY Z PRAWEM DO PRZEGLĄDU TOWARU     …………………….., dnia ……………………… Adresat:…………………………………………..   Szanowni Państwo,   biorąc pod uwagę nasze ustalenia z dotychczasowych negocjacji, opracowaliśmy poprawioną wersję projektu umowy kupna-sprzedaży, którą poniżej przesyłamy do uzgodnienia.   UMOWA…

wzory umów

Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING)       ……………………, dnia ………………… Adresat:……………………………………       Szanowni Państwo!   Niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany. Wydzierżawiający…

inne wzory umów

Umowa dzierżawy działkowej

UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ   zawarta dnia ……. 201.. r. w ……….. (zwana dalej „umową”)   pomiędzy:     Polskim Związkiem Działkowców – Rodzinnym Ogrodem Działkowym ………… w ………………… – stowarzyszeniem ogrodowym prowadzącym działalność według ustawy z dnia 13 grudnia 2013…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Umowa spółki z o.o.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ     zawarta dnia …………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy 1. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………, 2. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………, 3. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami. § 1 Strony…

inne wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma wzory umów

Umowa spółki partnerskiej

Repertorium ………… / ……………   Akt notarialny   W dniu……………………… przed notariuszem ……………. ……………………………, w jego Kancelarii Notarialnej w …………………….., przy ulicy ……………………………….. stawili się: 1 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze ……………………. 2…

inne wzory umów

Umowa przewłaszczenia

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA     zawarta  dnia …………………………. w …………………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………… zwanym  dalej Kredytodawcą: a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Kredytobiorcą.   § 1 W dniu …………………………… Kredytobiorcy został udzielony przez Kredytodawcę kredyt…

Skip to content
%d bloggers like this: