Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

CESJA WZÓR

CESJA

 zawarta w ……………………….. dnia …………………. pomiędzy ……………………………………………….. zwanym dalej Zbywcą legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez ………………………………………………………………seria …………… nr …………………………………… zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… a ………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Nabywcą legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez …………………………………………………… …………………………………………………………seria…………………. nr ………………………………….. zam. w …………………………………………………………………………………………………………………………………  

§ 1

Zbywca przenosi wierzytelność mu przysługującą z tytułu umowy ……………………………….. z dnia ………………………… zawartej z ………………………………………………………………………………. zam. w …………………………………………………………. w kwocie ……………………………………………. zł, wymagalną od dnia …………………………………….. na Nabywcę. Wraz z wierzytelnością na Nabywcę przechodzą wszystkie zabezpieczenia tej wierzytelności 

§ 2

Nabywca w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Zbywcy kwotę tej wierzytelności pomniejszoną o …………………………… %

§ 3

Zbywca obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy powiadomić na swój koszt, dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia. 

§ 4

Zbywca oświadcza, że nie zawierał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia   wierzytelności. 

§ 5

Zbywca przekaże również Nabywcy wszystkie dokumenty związane ze zbywaną wierzytelnością.

§ 6

Zbywca ponosi  wszelką odpowiedzialność za to, wierzytelność mu przysługuje.

§ 7

Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika. ………………………………………………..                            ………………………………………………..                    Nabywca                                                                        Zbywca  

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI   Zawarta .............................................. w .................................................................... pomiędzy: ....................................................................................................................................................... zamieszkałym w ................................................................................................. legitymującym się...

Zamknij