Deklaracja członkowska PZD

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

 DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

 

  1. 1.   Dane ubiegającego się o członkostwo

 

Nazwisko i imię …………………………………………………….PESEL………………………..

 

imię ojca ……………………. Data i miejsce urodzenia ………………………………………..

 

Adres zamieszkania (adres do korespondencji)     –          ………………………………..

                                                                                                             kod pocztowy                             Miejscowość

 

………………………………………    ……………..       ………………..

                              ulica                                                               nr domu                           numer mieszkania

 

Telefon    …………………………………………………………

 

Proszę o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i

 

przydzielenie w użytkowanie działki w ROD ……………………………………………..

 

w …………………………………………..

 

Zobowiązuję się do użytkowania działki zgodnie z zasadami obowiązującymi w rodzinnych ogrodach działkowych oraz oświadczam, że będę przestrzegać przepisy statutu PZD i regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego.

 

Oświadczam, że nie będę wykorzystywać działki do zamieszkiwania, prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej,  nie będę działki udostępniać innym osobom do celów sprzecznych z funkcjonowaniem rodzinnego ogrodu działkowego i przeznaczeniem działki w ROD.

 

Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

…………………………………………………………@……………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych PZD zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 

……………………………, dnia ……………………. r.                  ……………………………….

             miejscowość                                                                                  podpis

 

  1. 2.    Informacje dodatkowe (wypełnia ubiegający się o członkostwo Związku)

Informuję, że: jestem/nie jestem* w związku małżeńskim z  ……………………………..

                                                                                                                 imię i nazwisko          

* Niepotrzebne skreślić

 

Oświadczam, że ani ja, ani mój współmałżonek nie jesteśmy użytkownikami działki w innym rodzinnym ogrodzie działkowym

 

………………………… dnia …………………..                 ……………………………………

            miejscowość                                                                                      podpis

—————————————————-

  1. 3.    Adnotacje Zarządu ROD (Prezydium Okręgowego Zarządu PZD)

 

Uchwałą Nr ………….. z dnia ………………………………. Zarządu ROD (Prezydium

 

Okręgowego Zarządu PZD) ……………………………………………………………………

nazwa ROD (nazwa OZ)

 

w ……………………………………………………. przyjęto w poczet członków Polskiego

 

Związku Działkowców Pana/Panią …………………………………………………………….

 

I przydzielono działkę Nr ……………… o powierzchni …………… m2

 

w ROD ……………………………………………… w …………………………………………………

 

pieczęć Zarządu ROD

lub Okręgowego Zarządu PZD

 

 

 

 

……………………………………………..

podpis i pieczątka imienna

Prezesa (Zarządu ROD/OZ PZD

 

 

 

 

……………………………….., dnia …………………. r.     

Leave a Reply