DEKLARACJA GWARANCYJNA ZAPŁATY NALEŻNOŚCI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

 

…………………………………………….. zamieszkały(a) w ……………………………… legitymujący(a) się

dowodem osobistym seria ………… nr ………………………………… zobowiązuje się zapłacić firmie …………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………….. należność

za produkt ……………………………………………………… kupiony przez …………………………………………. zamieszkałego w ……………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ………….. nr …………………………………. stosownie do umowy z dnia ……………………………… nie więcej jednak niż ………………………………….. (słownie ………………………………………………….) w wypadku, gdy kupujący ……………………………………………………………… nie dokona zapłaty w terminie ustalonym w umowie. Zapłata kwoty gwarancyjnej nastąpi na pierwsze żądanie, bezwarunkowo i nieodwołalnie. Gwarancja wygasa z upływem ……………………………… dni od dnia zapłaty ustalonego w umowie z dnia ………………………………………………………………………..                                                                                                     

  …………………………………….                                                                                podpis gwaranta  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply