DEKLARACJA GWARANCYJNA ZAPŁATY NALEŻNOŚCI WZÓR

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

 

…………………………………………….. zamieszkały(a) w ……………………………… legitymujący(a) się

dowodem osobistym seria ………… nr ………………………………… zobowiązuje się zapłacić firmie …………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………….. należność

za produkt ……………………………………………………… kupiony przez …………………………………………. zamieszkałego w ……………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ………….. nr …………………………………. stosownie do umowy z dnia ……………………………… nie więcej jednak niż ………………………………….. (słownie ………………………………………………….) w wypadku, gdy kupujący ……………………………………………………………… nie dokona zapłaty w terminie ustalonym w umowie. Zapłata kwoty gwarancyjnej nastąpi na pierwsze żądanie, bezwarunkowo i nieodwołalnie. Gwarancja wygasa z upływem ……………………………… dni od dnia zapłaty ustalonego w umowie z dnia ………………………………………………………………………..                                                                                                     

  …………………………………….                                                                                podpis gwaranta  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Umowa przewłaszczenia

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA     zawarta 

Zamknij