DEKLARACJA WEKSLOWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Deklaracja wekslowa

   zawarta w ……………………………………. dnia ……………………………………………………….. pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Remitentem, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wystawcą weksla.  

§ 1

Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili wystawienia (weksel własny in blanco) wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności powstałej w wyniku umowy ………………………………………………………………………………………….. zawartej w …………………………………………………… dnia ……………………………………….. pomiędzy Remitentem a Wystawcą weksla. I tak: Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego  z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla; Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy; Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby (miejsca zamieszkania) właściwej w dniu płatności weksla; Remitent  w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie; Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy.

 § 2

Wystawca weksla na blankiecie wekslowym złoży swój podpis oraz wpisze miejsce wystawienia weksla. 

§ 3

W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia w dniu, w którym stanie się ona wymagalna Remitent zwróci Wystawcy weksla weksel, o którym mowa w  § 1 niniejszego Porozumienia. 

§ 4

W sprawach nieuregulowanych co do weksla stosuje się przepisy Prawa wekslowego, w sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego.        ……………………………………………..                     ……………………………………………..                       Remitent                                                         Wystawca weksla  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply