KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

1. Imię (imiona) i nazwisko … a) nazwisko rodowe … b) imiona rodziców … c) nazwisko rodowe matki … 2. Data i miejsce urodzenia … 3. Obywatelstwo … 4. Numer ewidencji (PESEL) … 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) … 6. Miejsce zameldowania …  (dokładny adres) Adres do korespondencji … Telefon … 7. Wykształcenie …  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) … 

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy) 8. Wykształcenie uzupełniające … (kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: … (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)… 11. Stan rodziny … (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci) 12. Powszechny obowiązek obrony: a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony … b) stopień wojskowy … numer specjalności wojskowej … c) przynależność ewidencyjna do WKU …  d) numer książeczki wojskowej … e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP … 13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku: … (imię i nazwisko, adres, telefon) 14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym seria …  nr …  wydanym przez … w … albo innym dowodem tożsamości … .....................                 ................................                  (miejscowość i data)                 (podpis osoby składającej kwestionariusz)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply