Kwestionariusz osobowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...............................................

a) nazwisko rodowe ........................................................

b) imiona rodziców ........................................................

c) nazwisko rodowe matki ..................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...............................................

3. Obywatelstwo ...........................................................

4. Numer ewidencji (PESEL) ................................................

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ...................................

6. Miejsce zameldowania ...................................................

....................................................................

(dokładny adres)

Adres do korespondencji ...................................................

....................................................................

Telefon ...................................................................

7. Wykształcenie ..........................................................

....................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

....................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

8. Wykształcenie uzupełniające ............................................

....................................................................

....................................................................

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia

nauki w przypadku jej trwania)

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: .................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

....................................................................

....................................................................

11. Stan rodziny ..........................................................

....................................................................

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

12. Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ..............................

....................................................................

b) stopień wojskowy .......................................................

numer specjalności wojskowej ..............................................

c) przynależność ewidencyjna do WKU .......................................

....................................................................

d) numer książeczki wojskowej .............................................

e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ............................

....................................................................

13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku: .......................

....................................................................

(imię i nazwisko, adres, telefon)

14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym seria .......... nr .......... wydanym przez ....................

w ............................................albo innym dowodem tożsamości ....................................................................

 

.....................             ................................               

  (miejscowość i data)   podpis osoby składającej kwestionariusz

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply