NACZELNY SĄD ADMISTRACYJNY – SKARGA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w … Skarżący: … (imię i nazwisko) … (adres)

SKARGA

  Zaskarżam decyzję Wojewody … z dnia … roku nr … doręczoną mi w dniu … roku i wnoszę o: 1. 

Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. 2. Zasądzenie od Wojewody na rzecz skarżącego kosztów postępowania.    Uzasadnienie Decyzją z …. roku … (instytucja) w … orzekł o zwrocie przez Urząd Skarbowy na moją rzecz nieruchomości przy ul. …, nabytej przez Urząd Skarbowy w trybie przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu w roku … . Dowód: decyzja o wywłaszczeniu z dnia … roku nr …   Urząd Skarbowy nabył nieruchomość na …, jednak do dnia dzisiejszego nie poczynił żadnych działań mających na celu przystosowanie nieruchomości do pełnienia działań, do jakich, została wywłaszczona. Dziesięć lat stoi budynek i niszczeje. Złożyłem wniosek o zwrot nieruchomości położonej w … przy ul. … . Zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa, ponieważ sporna nieruchomość nie została wykorzystana zgodnie z celem, na jaki została wywłaszczona. Urząd Skarbowy nie potrzebuje już biurowca ponieważ w ubiegłym roku wybudował sobie biurowiec przy ul. … . W konsekwencji utrzymywania w mocy decyzji wojewody … sporna nieruchomość nie będzie wykorzystana. Ten stan sprawy uzasadnia wnioski skarżącego zgłoszone na wstępie.  … (podpis)  

WIĘCEJ: NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY WIĘCEJ: NIERUCHOMOŚCI  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply