Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

NOTA OBCIĄŻENIOWA WZÓR

………………, ………………

………….. firma ……………….      firma    

 

NOTA OBCIĄŻENIOWA nr ………..

  Niniejszym obciążamy Państwa kwotą ……………………… zł (słownie: …………………………………. ……………………………….. zł ……………… gr.) z tytułu

nie wywiązania się z § 5 pkt 2 umowy usług handlowych zawartej w dniu ……………………… r. Informujemy, iż powyższa kwota zostanie potrącona z płatności za usługę handlową określoną w § 2 wspomnianej umowy. ……………………………………….                                                   ……………………………………………… (pieczęć i podpis osoby uprawnionej                                                                               (czytelny podpis osoby  uprawnionej do do wystawienia noty obciążeniowej)                                                                                    do odebrania  noty obciążeniowej)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Protokół przekazania środka trwałego

  ............................... , dnia .........................................   PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO       Sporządzony dnia...

Zamknij