NOTA OBCIĄŻENIOWA WZÓR

………………, ………………

………….. firma ……………….      firma    

 

NOTA OBCIĄŻENIOWA nr ………..

  Niniejszym obciążamy Państwa kwotą ……………………… zł (słownie: …………………………………. ……………………………….. zł ……………… gr.) z tytułu

nie wywiązania się z § 5 pkt 2 umowy usług handlowych zawartej w dniu ……………………… r. Informujemy, iż powyższa kwota zostanie potrącona z płatności za usługę handlową określoną w § 2 wspomnianej umowy. ……………………………………….                                                   ……………………………………………… (pieczęć i podpis osoby uprawnionej                                                                               (czytelny podpis osoby  uprawnionej do do wystawienia noty obciążeniowej)                                                                                    do odebrania  noty obciążeniowej)

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Picie za zdrowie

  Pijąc cudze zdrowie psujemy

Zamknij