ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………….., dnia ………………………..   Urząd Skarbowy w …………………………………………… Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: ……………………………………………..                        ………………………………………………

 

Odwołanie od decyzji

 

   Odwołuję się od

decyzji Urzędu Skarbowego w …  nr… wydanej dnia … gdyż … oraz wnoszę o uchylenie wyżej wymienionej decyzji w całości.  

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej w odwołaniu podatnik powinien zawrzeć zarzuty przeciwko organowi który decyzję wydał ,np. że organ nie zbadał wszystkich dowodów w sprawie, niewłaściwie ocenił materiał zebrany w sprawie, nie dopuszczono strony do udziału w postępowaniu, określić istotę i zakres żądania uchylenie decyzji w części, w całości, oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.                    ………………………………………………………..                      (podpis odwołującego się) 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply