ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Urząd Skarbowy w …………………………………………… Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: …  

 

 Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego

  Odwołuję się od decyzji Urzędu Skarbowego w …  nr … wydanej dnia … gdyż …………………….. oraz

wnoszę o uchylenie wyżej wymienionej decyzji w całości.      

Uzasadnienie

  Zgodnie z art. … Ordynacji podatkowej w odwołaniu podatnik powinien zawrzeć zarzuty przeciwko organowi który decyzję wydał, np. że organ nie zbadał wszystkich dowodów w sprawie, niewłaściwie ocenił materiał zebrany w sprawie, nie dopuszczono strony do udziału w postępowaniu, określić istotę i zakres żądania uchylenie decyzji w części, w całości, oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.                     ………………………………………………………..                      (podpis odwołującego się)  

Leave a Reply