Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

ODWOŁANIE PROKURY WZÓR

ODWOŁANIE PROKURY

  My niżej podpisani wspólnicy spółki / Zarząd spółki   …  z siedzibą w … 

wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w … pod numerem  …  kapitał spółki … odwołujemy prokurę … … (imię i nazwisko)  zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez …   ……………………………………                              ………………………………… podpisy Wspólników / członków zarządu  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE     Ja niżej podpisany(-a) ……………………………………………………………….. legitymujący(-a) się...

Zamknij