Oświadczenie celne 1

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

...........................................................

(miejscowość i data)

............................................................

(imię i nazwisko głównego zobowiązanego)

............................................................

(nazwa i siedziba, adres zamieszkania

głównego zobowiązanego)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie organu celnego, kwoty wynikającej z długu celnego, mogącego powstać z tytułu dokonywania przewozów towarów objętych procedurą tranzytu, dla której będę głównym zobowiązanym.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

                      (podpis głównego zobowiązanego złożony w obecności

                                     funkcjonariusza celnego)

 

 

 

 

 

..............................................................................................................

                (potwierdzenie przez funkcjonariusza celnego wiarygodności

                         podpisu głównego zobowiązanego)

Leave a Reply