Oświadczenie celne 2

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………………………………….

    (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

……………………………………………………….

     (adres osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, niniejszym oświadczam, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego*, zabezpieczenia ryczałtowego*, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne*, upadłościowe*, likwidacyjne* lub układowe*.

 

 

 

 

           …………………………………………….                              ……………………………………………

                     (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                         (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

__________

* Niepotrzebne skreślić. 

Leave a Reply