Oświadczenie celne 3

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………………………………………………………

       (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

………………………………………………………………………

        (adres osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że osoba, której ma być udzielone pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego*, zabezpieczenia ryczałtowego*, dokonuje systematycznie przywozu lub wywozu towarów co najmniej od roku.

 

 

 

………………………………………………..                          ………………………………………………………

            (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

____________

* Niepotrzebne skreślić. 

Leave a Reply