Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

OŚWIADCZENIE

 

 

dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń

społecznych

– osoby przebywającej na urlopie wychowawczym *)

– osoby pobierającej zasiłek macierzyński *)

– osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego *)

 

 

(wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych -Dz.U. Nr 137, poz. 887, ze zm.)

 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data urodzenia …………………………………. PESEL ……………………………………………………….

 

NIP ………………………………………………. seria i numer dok. tożsamości …………………………….

 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

– Oświadczam, że: mam ustalone prawo do emerytury                          TAK/NIE

 

– mam ustalone prawo do renty                                                            TAK/NIE

 

jeśli tak podać od kiedy oraz numer decyzji …………………………………………………………………..

 

 

– posiadam inny tytuł(y) do ubezpieczeń społecznych               TAK/NIE

 

Jeśli tak podać jaki(e) ……………………………………………………………………………………………

 

jeśli tak podać okresy ( od kiedy do kiedy ) …………………………………………………………………..

 

 

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję

się niezwłocznie powiadomić płatnika składek.

 

 

 

………………………………..

data podpis

 

 

 

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić

**) z wyjątkiem rent przyznanych na podstawie przepisów prawa cywilnego ( Np. renta wyrównawcza ) oraz rent socjalnych

przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

 

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

Zgodnie z art.9 ust.6 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz.U.

nr 137, poz. 887, z pózn. zm.) osoby przebywajace na urlopach wychowawczych lub pobierajace zasiłek

macierzynski albo zasiłek w wysokosci zasiłku macierzynskiego podlegajš

obowiazkowo ubezpieczeniom

emerytalnemu i rentowym, jeeli nie majš

ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie majš

innych

tytułów rodzacych obowiazek ubezpieczeń

społecznych.

Przez inny tytuł nie naley rozumieć

tytułu, z którego dana osoba nabywa prawo do zasiłku

macierzynskiego lub urlopu wychowawczego.

W swietle powyszego:

 

 

1. osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym albo pobierajaca zasiłek macierzynski lub zasiłek w

wysokosci zasiłku macierzynskiego majaca ustalone prawo do emerytury lub renty nie podlega

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

2. osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym lub pobierajaca zasiłek macierzynski albo zasiłek w

wysokosci zasiłku macierzynskiego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeeli:

-pozostaje w stosunku pracy (dotyczy przypadków, gdy osoba przebywajaca na urlopie

wychowawczym albo pobierajaca zasiłek macierzynski podejmuje w tym okresie zatrudnienie w

oparciu o umowę

o pracę

u własnego lub innego pracodawcy),

-wykonuje umowę

o pracę

nakładcza,

-jest członkiem rsp lub skr,

-wykonuje umowę

agencyjnš

lub umowę

zlecenia albo innš

umowę

o swiadczenie usług, do której

zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się

przepisy dotyczace zlecenia,

-prowadzi pozarolniczš

działalnosc,

-współpracuje przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o swiadczenie

usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się

przepisy dotyczace zlecenia,

-współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej działalnosci,

-pobiera uposaenie posła lub senatora,

-pobiera stypendium sportowe,

-pobiera stypendium dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

-wykonuje pracę

na podstawie skierowania w czasie odbywania kary lub tymczasowego aresztowania,

-posiada status duchownego,

-odbywa niezawodowš

słubę

czynna,

-odbywa zastepczš

słubę

wojskowa,

-pozostaje w stosunku słubowym ołnierza zawodowego,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Policji,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Urzedu Ochrony Panstwa,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Stray Granicznej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Stray Poarnej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Słuby Wieziennej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Słuby Celnej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Biura Ochrony Rzadu.

 

Oznacza to, e jeeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku

macierzynskiego albo zasiłku w wysokosci zasiłku macierzynskiego osoba bedzie wykonywała pracę

na

podstawie np. umowy agencyjnej, wówczas bedzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu

wykonywania tej umowy. W okresie wykonywania umowy nie bedzie podlegała natomiast ubezpieczeniom

z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzynskiego albo zasiłku w

wysokosci zasiłku macierzynskiego.

Osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym, która w trakcie trwania urlopu urodzi kolejne dziecko i

nabywa tym samym prawo do zasiłku macierzynskiego, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i

rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzynskiego.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply