Oświadczenie członków komitetu wyborczego wyborców o utworzeniu komitetu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

OŚWIADCZENIE

O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

 

Jako obywatele mający prawo wybierania:

 

1.ImięDrugie imięNazwisko

 

Adres

zamieszkania:

WojewództwoPowiatGmina

 

Miejscowość

 

UlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy

Numer ewidencyjny PESEL           

 

2.ImięDrugie imięNazwisko

 

Adres

zamieszkania:

WojewództwoPowiatGmina

 

Miejscowość

 

UlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy

Numer ewidencyjny PESEL           

 

3.ImięDrugie imięNazwisko

 

Adres

zamieszkania:

WojewództwoPowiatGmina

 

Miejscowość

 

UlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy

Numer ewidencyjny PESEL           

 

4.ImięDrugie imięNazwisko

 

Adres

zamieszkania:

WojewództwoPowiatGmina

 

Miejscowość

 

UlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy

Numer ewidencyjny PESEL           

 

5.ImięDrugie imięNazwisko

 

Adres

zamieszkania:

WojewództwoPowiatGmina

 

Miejscowość

 

UlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy

Numer ewidencyjny PESEL           

 

ImięDrugie imięNazwisko

 

Adres

zamieszkania:

WojewództwoPowiatGmina

 

Miejscowość

 

UlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy

Numer ewidencyjny PESEL           

 

 

ImięDrugie imięNazwisko

 

Adres

zamieszkania:

WojewództwoPowiatGmina

 

Miejscowość

 

UlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy

Numer ewidencyjny PESEL           

 

Uwaga! W skład komitetu wyborczego wyborców, zgodnie z art. 64f ust. 1 Ordynacji wyborczej, musi wchodzić co najmniej 5 obywateli mających prawo wybierania.

 

 

 

 

oświadczamy, że w dniu  ………… – ………….-  20……..r.,  w  celu zgłoszenia:

 

– kandydatów  na  radnych  w  wyborach nowej rady*),  uzupełniających*), przedterminowych*), do Rady Gminy*),

Rady Powiatu*),   Sejmiku  Województwa *) ………………………………………………………………….. ,

                                                                                                                          (nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

– kandydata w wyborach przedterminowych Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*) ……………………………………..

                                    (nazwa gminy, miasta)

zarządzonych na dzień ………- ……….-  20…….r.,  tworzymy Komitet Wyborczy Wyborców:

 

Nazwa komitetu 

 

Uwaga! Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać określenie odróżniające od innych komitetów
Skrót nazwy komitetu 

 

Uwaga! Podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i zawiera określenie zawarte w nazwie komitetu wyborczego lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

Adres siedziby komitetu wyborczego

Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

Na pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców powołano:

ImięDrugie imięNazwisko

 

 
Numer ewidencyjny PESEL

 

           

 

Na pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców powołano:

ImięDrugie imięNazwisko

 

 
Numer ewidencyjny PESEL

 

           

UWAGA ! Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych, kandydata na wójta, burmistrza w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, nie powołuje pełnomocnika finansowego.

 

Podpisy członków Komitetu Wyborczego Wyborców:

 

L.p.

Imię – imiona

Nazwisko

Podpis

1. 

 

  
2. 

 

  
3. 

 

  
4. 

 

  
5. 

 

  
….. 

 

  
….. 

 

  

………………………………………………………, dnia  …………………………………………….20….. r.

(miejscowość)

*)  niepotrzebne skreślić lub pominąć

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply