Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

Nazwa firmy / imię

i nazwisko ……………………………………….

 

Adres …………………………………………….

 

NIP płatnika: …………………………………….

 

REGON/PKD płatnika: …………………………

 

PESEL płatnika: …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PŁATNIKA -PRZEDSIĘBIORCY O NIEKORZYSTANIU

Z POMOCY PUBLICZNEJ

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku nie

korzystałem(am) z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, o której mowa w art. 2 pkt. 3, 5, 6, 10

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(Dz.U. nr 123, poz. 1291) i aktualnie nie złożyłem(am) wniosku o udzielenie pomocy do innego organu.

 

 

 

 

 

……………………………………

czytelny podpis

 

Leave a Reply