Oświadczenie o gwarancji płatności

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 OŚWIADCZENIE O GWARANCJI  PŁATNOŚCI

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………..

Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, oraz zgadzają się na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem.

 

Podpisujący niniejszym pismem poręczają względem ……………………….(nazwa firmy) uregulowanie zobowiązań finansowych z tytułu …………………, w wys. …………………… zł, o ile dłużnik ……………………….. nie wykona go w terminie.

Niniejsze poręczenie jest bezterminowe.

…………………………………..

(podpis i pieczęć)

 

 

 

…………………………………………..

(podpis i pieczęć)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply