Oświadczenie o gwarancji płatności

 OŚWIADCZENIE O GWARANCJI  PŁATNOŚCI

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………..

Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, oraz zgadzają się na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem.

 

Podpisujący niniejszym pismem poręczają względem ……………………….(nazwa firmy) uregulowanie zobowiązań finansowych z tytułu …………………, w wys. …………………… zł, o ile dłużnik ……………………….. nie wykona go w terminie.

Niniejsze poręczenie jest bezterminowe.

…………………………………..

(podpis i pieczęć)

 

 

 

…………………………………………..

(podpis i pieczęć)

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Shop Dent

Shop Dent Nasza firma powstała

Zamknij