Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ

ZA POWIERZONE MIENIE

 

 

Ja niżej podpisany(-a) ………………………………………………………………..

legitymujący(-a) się dowodem osobistym seria i nr …………………………………

zatrudniony(-a) na umowę o pracę w ………………………………………………..

w charakterze ………………………………………………………………………..

 

oświadczam, co następuje:

 

1. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie, określone szczegółowo w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia ………………oraz inne składniki majątkowe firmy, które zostaną mi powierzone.

 

2. W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej za powierzone mi mienie zgadzam się na:

a) rozliczanie się z powierzonego mi mienia na każde zasadne żądanie firmy,

 

b) pokrycie wszelkich rzeczywistych strat, jakie wynikną dla firmy na skutek niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych bądź na skutek zniszczenia lub uszkodzenia ww. mienia, z uwzględnieniem art. 115 kp.,

 

c) zwolnienie od obowiązku pokrycia straty tylko w zakresie w jakim udowodnię ,niedobór lub uszkodzenia nie powstały z mojej winy.

 

3. Zgadzam się na warunki pracy, zgodnie z którymi mam wykonywać pracę pracownika materialnie odpowiedzialnego, ponadto zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić firmę

o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu ww. pracy.

 

4. Oświadczam, iż zapoznałem(-łam) się z przepisami określającymi zasady wykonywania powierzonej mi pracy, w tym również z art. 114-127 Kodeksu pracy.

 

5. W związku z powyższym jestem świadomy(-a) tego, że będę odpowiadał(-a) w pełnej wysokości za wszelkie szkody, z uwzględnieniem art. 119 kp., oraz zobowiązuję się

do niezwłocznego wyrównania strat, chyba że powstała szkoda powstanie z przyczyn ode mnie niezależnych.

 

 

 

…………………….                                                                       ……………………

(miejscowość i data)                                                             (podpis pracownika)

 

 

Leave a Reply