OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]
odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. ……………. …………..
zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)
przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….
lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….
Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym
                                                                                                 podpis Konsumenta


[1] Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply