Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………..                                                  …………………., dn. ……………………

………………………………………..

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nawa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘ:BIORSTWA

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy …………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ………………………………………………………. Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………………. złotych) przekazem pocztowym na adres …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. / na konto ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Jednocześnie proszę o odebranie ……………………………………………………………………………………, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

 

…………………………

podpis konsumenta

 

 

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply