Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej
do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenie na budowę)

legitymujący(a) się :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organ wydającego)

urodzony(a) ……………………………………… w ………………………………………………………………………………………………………………………..,
(data ) (miejsce)
zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(dokładny adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 5) ,
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością położoną w ………………………………………………….
przy ul. ……………………………………………………………………………., oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i)
nr …………………………………………………………..
w obrębie ewidencyjnym ………………………………………………. w jednostce ewidencyjnej …………………………………………..,
na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1. własności,
2. współwłasności …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(wskazanie współwłaścicieli – imię , nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie
na budowę z dnia …………………………………………………
3. użytkowania wieczystego ………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
4. trwałego zarządu2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. ograniczonego prawa rzeczowego2) ………………………………………………………………………………………………………………….,
6. stosunku zobowiązaniowego (umowy), przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowla-nych2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
7. …………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
(inne)
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ……………………….. do reprezentowania osoby prawnej ……………………………………………………………………………………………………………………………………. upoważniającej mnie do złożenia
(nazwa i adres osoby prawnej)
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cel budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego , potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 
…………………………………….. ……….……………………….…………………………………
(miejscowość, data) (podpis(y) Inwestora albo Pełnomocnika)

 
* Niepotrzebne skreślić
1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.
2) Należy wskazać właściciela nieruchomości.
3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply