Oświadczenie o opłaconej składce na ubezpieczenie chorobowe

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………….
adres

NIP …………………………….

PESEL ………………………..

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………..świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88 z 97 r.), który za składanie fałszywych zeznań przewiduje karę
pozbawienia wolności do lat 3, poświadczam, że składka na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy tj. za ……………… została opłacona w dniu …………………………………….

Ustawowy termin opłaty składki mija dnia

 

 

………………………………………
data i podpis

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply