Oświadczenie pracownika o niekaralności

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O NIEKARALNOŚCI

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że nie byłem(-am) karany(-a) i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne.

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.).

 

 

 

………………………….

(data i podpis pracownika)

 

Leave a Reply