Oświadczenie pracownika

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI ZAKŁADOWYMI

I O PRZESZKOLENIU W ZAKRESIE BHP I PPOŻ.

 

 

…………………………………………………                                                             ………………………………………………

(oznaczenie pracownika)                                                                                   (miejscowość i data)

 

 

Niniejszym potwierdzam, że przed rozpoczęciem pracy w ………………………………………………………………………….

na stanowisku ………………………………………………………………………………………….. zostałem zapoznany przez pracodawcę (lub osobę przez niego upoważnioną) z:

–    treścią obowiązujących w zakładzie pracy: regulaminu pracy*), regulaminu wynagradzania*), układu zbiorowego pracy*),

–    zakresem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub tajemnicą służbową, dotyczących mojego stanowiska pracy,

–    ponadto oświadczam, że zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,

 

 

………………………………………………………….                                                               …………………………………………

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)                                                                           (podpis pracownika)

 

*niepotrzebne skreślić

1 Comment

Add Yours →

Ja biorę oświadczenia od pracowników właściwie o wszystkim, żeby później nie było nieporozumień, a często próbują mi wmówić, że czegoś nie wiedzieli przeze mnie!

Leave a Reply